Maslov A. - oblozhka
"Gorizonty shashek", 2, 02.2007

1.g7-h8 f4:h2 2.a1-b2 c3:a1 3.e1:c3 d4:b2 4.h8:g1 x 2-0

created with Aurora Borealis 3.0