E.Novickis - Līnītis


g3>h6 h6>h4 1.c3-b4 b6-c5 2.b2-c3 f6-e5 3.a1-b2 e5-f4 4.e3xg5 h4xf6 5.b4-a5 c5-b4 6.a3xc5 d6xb4 7.b2-a3 c7-d6 8.a3xc5 d6xb4 9.f2-e3 e7-d6 10.g1-f2 b4-a3 11.h2-g3 f6-e5
[ 11...a7-b6? 12.a5xe5 f6xb2 13.d2-c3 b2xd4 14.e3xc5 g7-f6 ( 14...b8-c7 15.e1-d2 g7-f6 16.d2-c3 h8-g7 17.f2-e3 x ) 15.g3-h4 f6-e5 16.f2-g3 h8-g7 17.c1-b2 a3xc1 18.c5-d6 e5xc7 19.g3-f4 c1xg5 20.h4xh8 x ]
12.e3-d4 g7-f6 13.g3-h4 d6-c5?
[ 13...f6-g5 14.d4xf6 g5xe7 15.f2-e3 h8-g7 16.c3-d4 g7-f6 17.d2-c3 d6-c5 18.d4xb6 a7xc5 19.e1-d2 e7-d6 20.c3-d4 b8-a7 21.d4xb6 a7xc5 22.d2-c3 d6-e5 23.c3-b4= ]
14.d4xb6 a7xc5 15.f2-e3 d8-c7 16.c3-d4 e5xc3 17.d2xd6 c7xe5 18.a5-b6 b8-a7 19.b6-c7 e5-f4 20.e3xe7 f8xb8 21.h4-g5 b8-c7 22.g5-f6 c7-d6 23.h6-g7 d6-e5 24.f6xd4 h8xf6 25.d4-c5 f6-e5 26.e1-f2 e5-f4 27.c5-d6 a7-b6 28.d6-e7 b6-c5 29.e7-f8 c5-d4 30.f8-h6 x 2-0

created with Aurora Borealis 3.8