Kukujeva gambīts
10.09.2016

1.c3-d4 f6-g5 2.d4-c5 d6xb4 3.a3xc5 b6xd4 4.e3xc5 g5-f4 5.g3xe5 c7-b6 6.c5-d6 e7xc5 7.h2-g3 c5-b4 8.g3-f4 b4-a3 9.b2-c3 b6-a5 10.f2-g3 g7-f6 11.e5xg7 h8xf6 12.g3-h4 f8-e7 13.d2-e3 b8-c7 14.e1-d2 c7-d6 15.f4-g5 h6xf4 16.e3xg5 d6-e5 17.g5-h6 e7-d6 18.h4-g5
[ 18.g1-f2 d8-e7 19.f2-g3 a7-b6 20.g3-f4 e5xg3 21.h4xf2 d6-e5 22.f2-g3 b6-c5 23.d2-e3 e7-d6 24.g3-h4 c5-b4 25.e3-f4 e5xg3 26.h4xf2 b4xd2 27.c1xe3 a5-b4 28.f2-g3 b4-c3 29.g3-h4= ]
18...f6xh4 19.h6-g7 1-1

created with Aurora Borealis 3.6