Centrala partija

1. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
2. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
3. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
4. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
5. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
6. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
7. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
8. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
9. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
10. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
11. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
12. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
13. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
14. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
15. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
16. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
17. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
18. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
19. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
20. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
21. Centrala partija 2-0
(23.11.2016)
22. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
23. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
24. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
25. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
26. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
27. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)
28. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)
29. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
30. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
31. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
32. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
33. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
34. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
35. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
36. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
37. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
38. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
39. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
40. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
41. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
42. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
43. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
44. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
45. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
46. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
47. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
48. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
49. Centrala partija 2-0
(23.11.2016)
50. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
51. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
52. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
53. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
54. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
55. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)
56. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)

Centrala partija
22.11.2016

1.cd4 fg5 2.gf4 gf6 3.hg3 gh4 4.dc5 bxd4 5.exc5 dxb4 6.axc5 hg7 7.bc3 cd6 8.cb4 dc7 9.de3 fg5 10.ba5 dxb4 11.axc3 cd6 12.ab2 12...ab6 13.ba3 dc5 14.cd4 ba5 15.dxb6 axc7 16.ab4 ed6 17.ed2 ba7 18.dc3 ab6 19.ba5 gf6 20.cb2 fe5 21.ba3 fe7 22.ab4 22...ef6 23.cd4 exc3 24.bxd2 fe5 25.dc3 bc5 26.cd4 exc3 27.fe5 dxd2 28.gf4 gxe3 29.fxd8 dc1 30.ab6 cf4 31.ba7 fb8 32.db6 cb2 33.gh2 bc1 34.bg1 cf4 35.gf2 bc7 36.fg1 cb8 37.gf2 fc1 38.fg1 cg5 39.hg3 bxh2 40.ab8= 1-1

created with Aurora Borealis 3.8