Centrala partija

1. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
2. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
3. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
4. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
5. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
6. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
7. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
8. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
9. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
10. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
11. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
12. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
13. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
14. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
15. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
16. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
17. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
18. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
19. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
20. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
21. Centrala partija 2-0
(23.11.2016)
22. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
23. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
24. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
25. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
26. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
27. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)
28. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)
29. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
30. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
31. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
32. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
33. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
34. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
35. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
36. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
37. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
38. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
39. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
40. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
41. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
42. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
43. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
44. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
45. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
46. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
47. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
48. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
49. Centrala partija 2-0
(23.11.2016)
50. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
51. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
52. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
53. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
54. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
55. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)
56. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)

Centrala partija
22.11.2016

1.cd4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 hg7 4.cb2 ba5 5.dc5 dxb4 6.axc5 cb6 7.cd4 bc7 8.ba3 ab4 9.hg3 bxd6 10.gh4 bc5 11.dxb6 cxa5 12.fg3 dc5 13.fe5 fxf2 14.hxh8 fxh4 15.hb2 fg7 16.bxh8 ef6 17.hxb6 axc7 18.ef2+- 1-1

created with Aurora Borealis 3.8