bulat3

1. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Brabants Dagblad, 31.10.1987)
2. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Brabants Dagblad, 31.10.1987)
3. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Brabants Dagblad, 31.10.1987)
4. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 11.1987)
5. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Brabants Dagblad, 07.11.1987)
6. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Brabants Dagblad, 07.11.1987)
7. Bulat V. 2-0
("64", 18-1708, 1988)
8. Bulat V. 2-0
("64", 24-str.25, 1988)
9. Bulat V. 2-0
("64", 24-str.25, 1988)
10. Bulat V. - prakticheskie problemy 2-0
(1-y Vsesoyuznyy konkurs, 6.4 ochka, 1988)
11. Bulat V. - prakticheskie problemy 2-0
(1-y Vsesoyuznyy konkurs, 7.8 ochka, 1988)
12. Bulat V. - problemy 2-0
(6-y chempionat SSSR [1], 1988)
13. Bulat V. - problemy 2-0
(6-y chempionat SSSR [2], 1988)
14. Bulat V. - problemy 2-0
(6-y chempionat SSSR [3], 1988)
15. Bulat V. - problemy 2-0
(6-y chempionat SSSR [4], 1988)
16. Bulat V. - problemy 2-0
(6-y chempionat SSSR [5], 1988)
17. Bulat V. - problemy 2-0
(6-y chempionat SSSR [6], 1988)
18. Bulat V. - problemy 2-0
(6-y chempionat SSSR [7], 1988)
19. Bulat V. - problemy 2-0
(6-y chempionat SSSR [8], 1988)
20. Bulat V. - problemy 2-0
(6-y chempionat SSSR [9], 1988)
21. Bulat V. - problemy 2-0
(6-y chempionat SSSR [10], 1988)
22. Bulat V. 2-0
(Dam Eldorado , 2, 1988)
23. Bulat V. 2-0
(Dam Eldorado , 2, 1988)
24. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Kamp. USSR, 1988)
25. Bulat V. 2-0
(Zvyazda, 1988)
26. Bulat V. 2-0
(Zvyazda, 1988)
27. Bulat V. 2-0
(Zvyazda, 1988)
28. Bulat V. 2-0
(Odesskiy konkurs, 6,5 ochkov, 1988)
29. Bulat V. 2-0
(Odesskiy konkurs, 6,5 ochkov, 1988)
30. Bulat V. - miniatyury 2-0
(Odesskiy konkurs, 1988)
31. Bulat V. - miniatyury 2-0
(Odesskiy konkurs, 1988)
32. Bulat V. - miniatyury 2-0
(Odesskiy konkurs, 1988)
33. Bulat V. - miniatyury 2-0
(Odesskiy konkurs, 1988)
34. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 01.1988)
35. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Friesch Dagblad, 06.01.1988)
36. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Molodej Azerbaidjana, 21.01.1988)
37. Bulat V. 2-0
(Molodezh' Azerbaydzhana, 21.01.1988)
38. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 03.1988)
39. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 03.1988)
40. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 03.1988)
41. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 03.1988)
42. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 03.1988)
43. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 03.1988)
44. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 03.1988)
45. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 03.1988)
46. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 03.1988)
47. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Brabants Dagblad, 05.03.1988)
48. Bulat V. 2-0
(Chervonaya zmina, 02.04.1988)
49. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 07.1988)
50. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Friesch Dagblad, 04.08.1988)
51. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 11.1988)
52. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 11.1988)
53. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 11.1988)
54. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(L' Effort, 11.1988)
55. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Sovetskaja Belorusija, 02.11.1988)
56. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 05.11.1988)
57. Bulat V. 2-0
("Sovetskaya Belorussiya" [1], 20.12.1988)
58. Bulat V. - problemy 2-0
("Sovetskaya Belorussiya" [2], 20.12.1988)
59. Bulat V. 2-0
(5 chempionat BSSR, 1989)
60. Bulat V. 2-0
(5 chempionat BSSR, 1989)
61. Bulat V. 2-0
(5 chempionat BSSR, 7.5 ochka, 1989)
62. Bulat V. 2-0
(5 chempionat BSSR, 1989)
63. Bulat V. 2-0
(5 chempionat BSSR, 1989)
64. Bulat V. 2-0
(5 chempionat BSSR, 1989)
65. Bulat V. 2-0
(5 chempionat BSSR, 1989)
66. Bulat V. 2-0
(5 chempionat BSSR, 1989)
67. Bulat V. 2-0
(5 chempionat BSSR, 1989)
68. Bulat V. - problemy 2-0
(5-y chempionat BSSR [7], 1989)
69. Bulat V. - miniatyury 2-0
(5-y chempionat BSSR [8], 1989)
70. Bulat V. - miniatyury 2-0
(5-y chempionat BSSR [9], 1989)
71. Bulat V. - miniatyury 2-0
(5-y chempionat BSSR [10], 1989)
72. Bulat V. - 6A-179 2-0
(Archive Groeneveld [10], 1989)
73. Bulat V. - 1M-179 2-0
(Archive Groeneveld [53], 1989)
74. Bulat V. - 3D-181 2-0
(Archive Groeneveld [163], 1989)
75. Bulat V. 2-0
(G. Bakker "Dame blanche", izdano, 1999 g. [35], 1989)
76. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Kamp. van Wit Rusland, 1989)
77. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Kamp. van Wit Rusland, 1989)
78. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Kamp. van Wit Rusland, 1989)
79. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Kamp. van Wit Rusland, 1989)
80. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Kamp. van Wit Rusland, 1989)
81. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Kamp. van Wit Rusland, 1989)
82. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Kamp. van Wit Rusland, 1989)
83. Bulat V. 2-0
(Dambrete, 6 [2249], 1989)
84. Bulat V. 2-0
(Minskaya prauda, 05 kopiya 2, 1989)
85. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 01.1989)
86. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 01.1989)
87. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 01.1989)
88. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 04.02.1989)
89. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 03.1989)
90. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 03.1989)
91. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(L' Effort, 04.1989)
92. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 05.1989)
93. Bulat V. 2-0
(Minskaya prauda, 18.05.1989)
94. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 07.1989)
95. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 05.08.1989)
96. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 05.08.1989)
97. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 05.08.1989)
98. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 05.08.1989)
99. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 05.08.1989)
100. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 05.08.1989)
101. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 05.08.1989)
102. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 05.08.1989)
103. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(BRT Teletekst, 12.08.1989)
104. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 12.08.1989)
105. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 12.08.1989)
106. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 12.08.1989)
107. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
108. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
109. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
110. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
111. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
112. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
113. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
114. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
115. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
116. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
117. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
118. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 12.08.1989)
119. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 19.08.1989)
120. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 19.08.1989)
121. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 19.08.1989)
122. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 19.08.1989)
123. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 19.08.1989)
124. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 19.08.1989)
125. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 19.08.1989)
126. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 19.08.1989)
127. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(De Gelderlander, 19.08.1989)
128. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 25.08.1989)
129. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 09.1989)
130. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 09.1989)
131. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 09.1989)
132. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 09.09.1989)
133. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Het Algemeen Dagblad, 21.10.1989)
134. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 11.1989)
135. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Dam Eldorado, 11.1989)
136. Bulat V. - BB 2-0
("300 kompozitsiy",chast' 2 [2], 1990)
137. Bulat V. - BB 2-0
("300 kompozitsiy",chast' 2 [3], 1990)
138. Bulat V. - BB 2-0
("300 kompozitsiy",chast' 2 [4], 1990)
139. Bulat V. - BB 2-0
("300 kompozitsiy",chast' 2 [5], 1990)
140. Bulat V. 2-0
("64", 24 [1795], 1990)
141. Bulat V. 2-0
("Sovetskaya Belorussiya", 1990)
142. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(300 Komposities,dl.2, 1990, 1990)
143. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(300 Komposities,dl.2, 1990, 1990)
144. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(300 Komposities,dl.2, 1990, 1990)
145. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(300 Komposities,dl.2, 1990, 1990)
146. Bulat V. - 2G-177 2-0
(Archive Groeneveld [10], 1990)
147. Bulat V. - 2A-169 2-0
(Archive Groeneveld [33], 1990)
148. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Bulat,e.a. 300 Komposities dl. 1, 1990)
149. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Bulat,e.a. 300 Komposities dl. 1, 1990)
150. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Bulat,e.a. 300 Komposities dl. 1, 1990)
151. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Bulat,e.a. 300 Komposities dl. 1, 1990)
152. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Bulat,e.a. 300 Komposities dl. 1, 1990)
153. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Bulat,e.a. 300 Komposities dl. 1, 1990)
154. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Bulat,e.a. 300 Komposities dl. 1, 1990)
155. Bulat V. - Baza Bora 2-0
(Bulat,V. e.a. Kombinaties, 1990)
156. Bulat V. 2-0
(De Problemist, 6, 1990)
157. Bulat V. 2-0
(Dambrete, 8, 1990)
158. Bulat V. 2-0
(Dambrete, 10 [533], 1990)
159. Bulat V. 2-0
(Dambrete, 1 [2313], 1990)
160. Bulat V. 2-0
(Dambrete, 3 [2341], 1990)
161. Bulat V. 2-0
(Dambrete, 6 [2372], 1990)
162. Bulat V. 2-0
(Dambrete, 11 [2415], 1990)
163. Bulat V. 2-0
(Dambrete, 10 [3412], 1990)
164. Bulat V. 2-0
(Zvyazda, 10, 1990)
165. Bulat V. 2-0
(Zvyazda, 10, 1990)
166. Bulat V. 2-0
(Zvyazda, 10, 1990)
167. Bulat V. 2-0
(MK "SLShI-1990", 1990)
168. Bulat V. 2-0
(MK "SLShI-1990", 1990)
169. Bulat V. 2-0
(Shashki, 12, 1990)
170. Bulat V. 2-0
(Shashki, 2-4818, 1990)