R.Paegle - J.Štāls
LV_Fināls_64_2017

e3>b4 ---- 1...f6-e5 2.b4-a5 h6-g5 3.g3-h4 e5-f4 4.h4xf6 e7xg5 5.c3-b4 g7-h6 6.d2-c3 h8-g7 7.e1-d2 d6-e5
[ 7...b6-c5 8.d2-e3 f4xd2 9.c3xe1 g5-h4 10.b2-c3 h6-g5+= ]
8.d2-e3 f4xd2 9.c3xe1 g7-f6 10.b2-c3 g5-h4 11.c3-d4 e5xc3 12.b4xd2 f6-e5 13.a3-b4 f8-e7 14.a1-b2 e7-d6 15.b2-a3 b6-c5 16.d2-e3 e5-f4 17.e3xg5 h4xf6 18.f2-e3 f6-e5 19.e1-f2 h6-g5 20.e3-d4 e5xc3 21.b4xd2 d6-e5 22.f2-g3 c5-d4 23.g3-h4 c7-d6 24.h4xf6 e5xg7 25.d2-e3 d4xf2 26.g1xe3 d6-e5 27.c1-d2 d8-c7 28.h2-g3 g7-h6 29.e3-f4 a7-b6 30.f4xd6 c7xe5 31.a5xc7 b8xd6 32.d2-e3
[ 32.a3-b4 h6-g5 33.d2-e3 g5-h4 34.e3-f4 h4xf2 35.b4-c5= ]
32...d6-c5 33.e3-f4 e5-d4 34.g3-h4 d4-c3 35.f4-e5 c3-d2 36.e5-f6 d2-e1 37.f6-e7 e1-c3 38.h4-g5 h6xf4 39.e7-d8 f4-e3 40.d8-h4 c3-e5 0-2

created with Aurora Borealis 3.6