M.Zīlīte - J.Štāls
LV_Fināls_64_2017, 02.07.2017

1.c3-d4 b6-a5 2.e3-f4 c7-b6 3.f2-e3 a5-b4 4.a3xc5 d6xb4 5.b2-c3 b4-a3 6.g1-f2 b8-c7 7.g3-h4 c7-d6
[ 7...b6-a5 8.f4-g5 h6xf4 9.e3xg5 c7-d6 10.f2-g3 d6-c5 11.d4xb6 a5xc7 12.g5-h6 a7-b6 13.c3-d4 e7-d6 14.a1-b2 d6-c5 15.d2-e3 c5-b4 16.e1-d2 b4-c3 17.d2xb4 a3xc5 18.b2-c3 c7-d6 19.g3-f4 f6-g5 20.h4xf6 g7xg3 21.h2xf4 b6-a5 22.d4xb6 a5xc7 23.c1-b2 d6-c5 24.b2-a3 h8-g7 25.c3-d4 c7-b6 26.d4-e5 b6-a5 27.f4-g5 d8-e7 28.e3-d4 c5xe3 29.g5-f6 e7xg5 30.h6xd2= ]
8.f2-g3 f6-e5 9.d4xf6 g7xe5 10.f4-g5 h6xf4 11.e3xg5 d8-c7?
[ 11...b6-c5 12.g3-f4 e5xg3 13.h2xf4 a7-b6 14.g5-h6 b6-a5 15.d2-e3 c5-b4 16.c3-d4 h8-g7 17.e1-f2 g7-f6 18.c1-b2 a3xc1 19.d4-e5 f6xd4 20.e3xa3 c1xg5 21.h4xf6 e7xg5 22.h6xf4= ]
12.g3-f4 e5xg3 13.h2xf4 h8-g7 14.c3-d4 g7-f6 15.d2-e3 b6-a5 16.g5-h6 c7-b6 17.c1-b2 a3xc1 18.d4-e5 f6xf2 19.e1xg3 c1xg5 20.h4xd8 d6-e5 21.a1-b2 b6-c5= 1-1

created with Aurora Borealis 3.6