R.Paegle - M.Zīlīte
LV_Fināls_64_2017

f2>d4 d6>a5 1.g1-f2 f6-g5 2.g3-h4 c7-d6 3.h4xf6 g7xe5 4.d4xf6 e7xg5 5.c3-b4 a5xc3 6.b2xd4 d6-c5 7.f2-g3 g5-h4 8.a1-b2 h4xf2 9.e3xg1 c5xe3 10.d2xf4 b6-a5 11.h2-g3 h8-g7 12.g1-f2 g7-f6 13.f2-e3 a7-b6 14.b2-c3 d8-e7 15.g3-h4 b8-c7 16.c1-b2 f8-g7??
[ 16...b6-c5 17.c3-d4 c7-d6 18.d4xb6 a5xc7 19.b2-c3 f6-e5 20.e3-d4 e5xg3 21.h4xf2 h6-g5 22.c3-b4 e7-f6= ]
17.e3-d4! c7-d6 18.a3-b4 b6-c5 19.d4xb6 a5xc7 20.c3-d4 c7-b6 21.b4-a5 x 2-0

created with Aurora Borealis 3.6