Centrala partija

1. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
2. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
3. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
4. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
5. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
6. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
7. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
8. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
9. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
10. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
11. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
12. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
13. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
14. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
15. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
16. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
17. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
18. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
19. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
20. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
21. Centrala partija 2-0
(23.11.2016)
22. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
23. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
24. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
25. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
26. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
27. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)
28. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)
29. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
30. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
31. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
32. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
33. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
34. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
35. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
36. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
37. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
38. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
39. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
40. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
41. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
42. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
43. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
44. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
45. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
46. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
47. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
48. Centrala partija 1-1
(22.11.2016)
49. Centrala partija 2-0
(23.11.2016)
50. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
51. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
52. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
53. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
54. Centrala partija 1-1
(23.11.2016)
55. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)
56. Centrala partija 0-2
(23.11.2016)

Centrala partija
23.11.2016

Depth=31.8, Time=1937.7 sec 1.cd4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 hg7 4.cb2 bc5 5.dxb6 cxa5 6.cb4 axc3 7.dxb4 ab6 8.fg3 dc7 9.bc3 gh4 10.ed4 hxf2 11.gxe3 fg5 12.ba5 -0.86/23 12...gf6 13.ef2 -1.10/23 13...gh4! 14.ab2 de5! 15.fxd6 exc5! 16.de5? -13.84/27 16...fxd4 17.cxe5 hg5! 18.bc3 cd6? 0.00/29 19.exc7! bxd8! 20.hg3 fg7 21.cb4? -xN(2)/35 21...dc7! 22.bxd6 cxe5 23.ab4 ba7! 24.bc5 gh6! 25.ed4 exc3 26.cd6 cd2 27.de7 de1 28.ef8 gf4! 29.gxe5 exc7 x 0-2

created with Aurora Borealis 3.8